Általános információk

Kollégiumi elhelyezésben minden államilag támogatott és költségtérítéses nappali képzésben résztvevő, vidéki és budapesti aktív hallgató részesülhet.

Rendelkezésre álló férőhelyek elosztása:
A kar számára az Egyetemi Hallgatói Képviselet által meghatározott férőhelyek, a pályázat félévét megelőző félév ösztöndíjosztásnál meghatározott homogén hallgatói csoportok között szétosztásra kerülnek, a homogén hallgatói csoportból beérkezett igénylések száma szerint. Amennyiben a kar számára az egyetem több kollégiumban biztosít férőhelyet, abban az esetben a fenti férőhely elosztást minden kollégiumra el kell végezni, az adott kollégiumra elsőként beérkezett igénylések száma szerint.

Az őszi szemeszterben a leendő első évfolyamos hallgatók keretszáma a kar rendelkezésére álló összes férőhely 15%-a.

Férőhelyek homogén hallgatói csoportonként történő odaítélése:

1. Felvételt nyert első éves hallgatók kollégiumi elhelyezésének odaítélése:
A karra felvételt nyert első éves hallgatók esetében a kollégiumi férőhely odaítélése a pályázó szociális helyzete és felvételi pontszáma alapján történik. A férőhely odaítélése a homogén hallgatói csoportja számára rendelkezésre álló férőhelyekre, rangsorolás alapján történik, melyet a Hallgatói Képviselet végez. A rendelkezésre álló főrőhelyek 75%-a kizárólag a szociális pontszám alapján történik, melyet a Térítési és Juttatási Szabályzat 2. számú melléklete: A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Egységes Szociális Támogatás Pontrendszerében meghatározottak alapján állapítanak meg. A pályázók körében nem kerül értékelésre azon hallgató, ki a szociális pályázat során meghatározottaknak nem felel meg, - határidőn túl adja le pályázatát, késve vagy hiányosan juttatja el a pályázat során csatolandó igazolásokat,  valamint negatív szociális pontszámmal rendelkezik. A lakhely távolsága csak az Egyetem Egységes Szociális Támogatás Pontrendszerében meghatározott mértékben számít bele. A férőhelyek 25%-a kizárólag a felvételi pontszám alapján kerül kiosztásra.
Ezen százalékoktól csak akkor tér el a Hallgatói Képviselet, ha a tanulmányi részpontszámnál pontegyenlőség áll fent, illetve ha nulla szociális pontszámmal rendelkező hallgató kerülne felvételre. A nulla szociális pontszámot elért hallgatók kizárólag szociális alapon nem részesülhetnek férőhelyben. Az így feltöltetlenül maradó férőhelyek tanulmányi alapon kiosztható férőhelyek számát növelik.

2. Felsőbb évesek kollégiumi elhelyezésének odaítélése:
A pályázatok a hallgató tanulmányi eredménye, szociális helyzete, valamint közéleti tevékenysége alapján kerülnek elbírálásra. Az elbírálás 200 pontos rendszerben történik, amelyben maximum 100 pont kapható tanulmányi eredményre, 50 pont szociális helyzetre, valamint 50 pont közéleti tevékenységre.
A tanulmányi eredményre adható pontszám a legalább két befejezett aktív félévvel rendelkező hallgatók esetén a 10x(K1+K2), az egy aktív félévvel rendelkező hallgatók esetén a 20xK1 képlettel kerül kiszámításra, ahol K1 az utolsó, az K2 az utolsó előtti befejezett aktív félév kreditindexe, azonban értéke nem lehet nagyobb, mint 5.
A hallgató szociális helyzete az Egyetem Egységes Szociális Támogatás Pontrendszere (a TJSZ 2. számú melléklete) alapján kerül elbírálásra.
A közéleti tevékenység értékelése a HK jogköre.

A kar rendelkezésére álló férőhelyek feltöltését a HK több lépcsős rendszerben végzi. Kizárólag tanulmányi alapon (30%), kizárólag szociális alapon (10%), kizárólag közösségi alapon (10%), tanulmányi-közösségi részpontok összege alapján (35%), valamint tanulmányi-közösségi-szociális részpontok összege alapján (15%) részeülhetnek férőhelyben a hallgatók. Amennyiben az egyik szempont alapján kialakult rangsor szerint a pályázó nem részesül elhelyezésben, úgy a következő, a már férőhelyben részesült pályázók nélküli rangsorba kerül.

 

Kollégiumi referens feladatkörei:

 • kollégiumi férőhelyosztással kapcsolatos ügyintézés
 • kapcsolattartás: Kollégiumok Igazgatósággal, kollégiumi gondnoksággal, hallgatókkal
 • hallgató-gondnokok és kollégiumi mentorok munkájának koordinálása
 • kollégiumi élet szervezése
 • hallgatók kollégiummal kapcsolatos problémáinak megoldása, kérdéseik megválaszolása
 • ügyelet tartása a HK irodában
 • a kollégiumra vonatozó szabályzatok és a Bentlakási Megállapodás betartatása a Kollégiumok Osztállyal
 • Kollégiumi Bizottság (KB) vezetése

Kollégiumi mentor feladatkörei:

 • beköltözés és kiköltözés segítése
 • ügyelet tartása a kollégiumban
 • kapcsolattártas az illetékes Kari Hallgatói Képviselettel
 • folyamatos kapcsolattártas a Gondnoksággal
 • hallgatói célú helységek rendeltetésszerű használatának ellenőrzése
 • elsős hallgatók segítése
 • kari kollégiumi rendezvények segítése
 • a kollégium szobáiban lakók személyazonosságának ellenőrzése havi rendszerességgel 
 • a kollégiumban zajló, kollégiumi rendezvények ideje alatt a kollégiumban a rend fenntartása, külső személy vagy szervezet által szervezett rendezvény esetén nem érintve a szervezőt terhelő felelősséget
 • az egyetemi rendes munkaidőn kívül utasításadási joga van a rend helyreállítása körében, mind a résztvevők mind a rendezvény szervezője felé, amennyiben annak tevékenysége, vagy mulasztása ezt indokolja
 • mandátuma lejártakor köteles írásos beszámolót készíteni
 • kollégiumi fejlesztések segítése