Általános tájékoztató

Az alábbi oldalon több olyan általános jellegű információt találtok, amivel nem árt tisztában lennetek!

Oktatás időszakai:

Az oktatás időbeli alapegysége a félév, egy tanév két félévből áll. A tanév ősszel kezdődik.

Egy félév felépítése új képzéses (osztatlan/BSc/MSc) hallgatók számára: 1 regisztrációs hét, 14 oktatási hét, 1 hét pótlási időszak, 4 hetes (legalább 20 munkanap) vizsgaidőszak.

Egy félév felépítése hagyományos képzéses hallgatók számára: 1 regisztrációs hét, 14 oktatási hét, 6 hetes (legalább 28 munkanap) vizsgaidőszak.

Tanév:

A tanórákon való részvétel a félévvégi aláírás feltétele lehet. Előadások esetén legfeljebb a tanórák 70%-án való részvétel szabható feltételként, ennek pontos mértékét és ellenőrzésének szabályait a tantárgykövetelményben kell rögzíteni. A gyakorlati foglalkozások, laboratóriumi foglalkozások és rajzgyakorlatok összes óraszámának 30%-át meghaladó hiányzás esetén a tantárgy kreditje nem szerezhető meg. A megszerzett aláírás az Egyetemen folytatott tanulmányok – ide értve annak szakváltás vagy újrafelvétel útján történő folytatást is – teljes időtartama alatt érvényes.

A félév teljesítéséhez sikeresen teljesíteni kell a tantárgyhoz kiírt félévközi ellenőrzéséket. Ezeknek egyszeri javítása vagy pótlása alanyi jogon jár minden hallgatónak, függetlenül attól, hogy a félévközi ellenőrzésen a hallgató kísérletet tett-e a teljesítésre, illetve a pontszerzésre. Félévközi ellenőrzés javítása esetén a javításon elért eredmény kerül a javítandó eredmény helyére.

Vizsgajelentkezés:

Vizsgára/szigorlatra jelentkezni legkorábban a szorgalmi időszak utolsó hetének második munkanapján 18:00 órától lehet.

Az ugyanabból a tantárgyból tett harmadik és további vizsga esetében 4500 Ft különeljárási díj megfizetése kötelező. A javítás esetben a javított eredmény kerül az eredeti helyére.

Vizsgáról/szigorlatról való távolmaradás esetén nincs értékelhető eredmény, ezért a Leckekönyvbe "Nem jelent meg" bejegyzés kerül, illetve a távolmaradás 5500 Ft különeljárási díj megfizetésével jár. Fontos megjegyezni, hogy abban az esetben, hogy a megszerzett jegyet javító vizsgáról való távolmaradás esetén az eredeti jegy marad a végleges, illetve hogy a távolmaradás esetén még mindig megmarad a javítási lehetőség.

Vizsgát/szigorlatot felvenni és lemondani előző nap (nem munkanap) délig lehet - csak a Neptunban, helyszínen nem.

Szigorlatokra és tárgyakra is vonatkozik, hogy annak teljesítése esetén a későbbi félévekben azt csak "Javító célzatú tárgyfelvételi kérelemmel" lehet újra felvenni, mely a Neptun rendszerben elérhető!  A korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet kell figyelembe venni.

Diplomáig kötelező teljesíteni:

 A mintatantervben meghatározott tantárgyakat.

A képzésben összesen előírt kreditérték 5%-nak megfelelő kreditértékű szabadon választható tantárgyakat. Ez osztatlan képzés esetén 15, míg BSc képzés esetén 12 kreditet jelent.

Beiratkozás időpontjától függően 2 (2010 és később beiratkozottak), vagy 4 félév (2010 előtt beiratkozottak) testnevelési kurzust.

Osztatlan képzésen 4 hét kivitelezési szakmai gyakorlatot (építkezésen való részvétel) és 8 hét tervezési szakmai gyakorlatot (építész irodai munka)

BSc képzésen 4 hét kivitelezési szakmai gyakorlatot (építkezésen való részvétel) és 4 hét tervezési szakmai gyakorlatot (építész irodai munka)